PRIJAVA ŠTETE

 

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja imovine?

  • štetu možete prijaviti dolaskom u prostorije CROATIA osiguranja te putem pošte ili faxa. Obrazac prijave štete popunite sa svim traženim podacima i vlastoručno potpišite te ga uz dokumentaciju koje ste u posjedu donesite ili dostavite u najbližu podružnicu CROATIA osiguranje
  • štetu je moguće prijaviti telefonom i brzojavom, ali je potrebno što prije, a najkasnije u roku od tri dana pisano potvrditi prijavu na propisanom obrascu

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja?

  • štetu iz osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja možete prijaviti odlaskom u prostorije CROATIA osiguranja, te putem pošte ili faxa. Obrazac prijave popunite sa svim traženim podacima i vlastoručno potpišite te ga uz dokumentaciju koje ste u posjedu donesite ili dostavite u najbližu podružnicu CROATIA osiguranje

FESTUNG agencija Vam pruža uslugu savjetovanja i pomoći prilikom obrade šteta!