KASKO OSIGURANJE


Kasko osiguranje brodica i jahti

Ovim osiguranjem pokrivena su fizička oštećenja na plovilu, njegov djelomični ili potpuni gubiitak, troškovi spašavanja i drugi troškovi vezani uz osigurani rizik (npr. troškovi pregleda dna nakon nasukanja, troškovi utvrđivanja i likvidacije štete).

Brodica ili jahta može biti osigurana samo dok je upisana u upisnik nadležne lučke kapetanije i dok ima važeću ispravu o sposobnosti za plovidbu.

U  svakom slučaju, kasko osiguranjem je pokriven trup brodice, odnosno jahte, te oprema koja se na njoj nalazi i koja čini njen pripadni dio (konopi, lanci, jaroli, jedra, vesla, kormilo, itd.).