Životno osiguranje

Zašto odabrati životno osiguranje u CROATIA osiguranju?

Iako smo kroz povijest svjedočili mnogim društvenim promjenama, ratnim zbivanjima i ekonomskim krizama; CROATIA osiguranje je i dalje najuspješnije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj.

Polica osiguranja života po isteku trajanja osiguranja jamči isplatu ugovorene svote osiguranja.

Valutnom klauzulom zaštitili ste realnu vrijednost svoje investicije, osigurane svote u kunama.

Tijekom trajanja police osigurani ste, štedite i imate životnu sigurnost.

Kvaliteta ponude životnog osiguranja vidljiva je i putem prikaza obveza osiguranika i obveza koje ispunjava CROATIA osiguranje tijekom ugovornog odnosa.

Obveze osiguranika:

 • prijava promjene adrese
 • prijava osiguranog slučaja
 • redovito plaćanje premije

Obveze CROATIA osiguranja:

 • isplata za doživljenje
 • isplata za smrt od bolesti
 • isplata za smrt od nesretnoga slučaja
 • isplata za nesretni slučaj koji ima za posljedicu trajni invaliditet
 • isplata za rođenje djeteta

Dobit u osiguranju života

Ugovaratelj, osiguranik, odnosno korisnik sudjeluje u raspodjeli ostvarenog dobitka CROATIA osiguranje d.d. u osiguranju života.

Ostvarenim dobitkom razumijeva se dobitak koji osiguravatelj može pripisati ugovorenoj svoti, a proizlazi iz raspolaganja sredstvima ugovaratelja. Visina i način sudjelovanja u dobitku utvrđuju se posebnom odlukom osiguravatelja. Udjeli u dobiti obračunavaju se na dan 31. prosinca svake godine, a ugovaratelj se o tome izvješćuje u tekućoj godini za proteklu godinu, ukoliko je protekao rok od 24 mjeseca od početka osiguranja i ukoliko je osiguravatelj donio odluku o pripisivanju dobiti osiguranoj svoti.

Zajmovi građanima po polici osiguranja života

CROATIA osiguranje d.d. odobrava zajmove fizičkim osobama (građanima) – ugovarateljima osiguranja na temelju polica osiguranja života (kunskih i s valutnom klauzulom) sklopljenih s CROATIA osiguranjem d.d. za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) čije je ugovoreno trajanje deset i više godina osim u slučaju polica po kojima je izvršeno jednokratno plaćanje premije osiguranja kod kojih trajanje osiguranja može biti kraće. Pravo na zajam se ujedno može ostvariti i po polici štednog osiguranja djece.

Ugovaratelj osiguranja u obvezi je tijekom korištenja zajma plaćati premiju osiguranja u ugovorenim rokovima i iznosima.

  FESTUNG agencija
  +385 98 174 0109
  +385 98 263 084